Powrót do strony głównej

REGULAMIN SZKOLEŃ 

Usługi oraz Produkty oferowane na stronie są świadczone są przez Magdalenę Hajkiewicz-Mielniczuk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: MAGDALENA HAJKIEWICZ-MIELNICZUK oraz Ninę Wojtyrę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Nina Wojtyra – będących wspólnikami ZKP – Magdalena Hajkiewicz – Mielniczuk, Nina Wojtyra Spółka cywilna.  

W naszych sklepie możesz zakupić dostęp do konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń, a także do nagrań z ww. wydarzeń  

Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: kontakt@konferencja-psychodietetyki.pl lub telefonicznie: 784 286 535 lub 501 241 285.   

Życzymy udanych zakupów, 

zespół ZKP 

REGULAMIN  

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA 

Wyjaśnienie podstawowych pojęć: 

 1. Sprzedawca – Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MAGDALENA HAJKIEWICZ-MIELNICZUK, adres: ul. Bluszczowa 17/ 6, 04-234 Warszawa, NIP: 9191830064, REGON: 369069081 – wspólnik ZKP – Magdalena Hajkiewicz – Mielniczuk, Nina Wojtyra Spółka cywilna, NIP 9522235557 REGON: 523963305,  ul. Bluszczowa 17/ 6, 04-234 Warszawa oraz Nina Wojtyra, ul. Rybacka 1D, 05-420 Józefów prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Nina Wojtyra wyłącznie jako wspólnik ZKP – Magdalena Hajkiewicz – Mielniczuk, Nina Wojtyra Spółka cywilna, NIP 9522235557 REGON: 523963305, ul. Bluszczowa 17/ 6, 04-234 Warszawa. 
 1. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem; 
 1. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w konferencji/szkoleniu lub w innym wydarzeniu tj. osoba, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą lub została skierowana na szkolenie przez Klienta; 
 1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową; 
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu; 
 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 1. Produkt – Produkt elektroniczny lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej; 
 1. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego.  
 1. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy).  
 1. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;  
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę; 
 1. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę 
 1. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 
 1. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki; 
 1. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta. 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOT. SZKOLEŃ 

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę w zakresie organizacji, przeprowadzania oraz sprzedaży szkoleń/wydarzeń/konferencji (dalej jako Szkolenia).  
 1. Szkolenia odbywają się stacjonarnie i/lub on-line. Szkolenia mogą być również dostępne w postaci nagrań. 
 1. Szkolenia organizowane są w formie szkoleń otwartych. Szkolenia mogą mieć ograniczoną liczbę miejsc. 
 1. Szczegółowy opis Szkolenia, program, terminy, wymiar czasowy, miejsce i sposób realizacji Szkolenia oraz cena znajdują się w Ofercie, która stanowi integralną część Umowy. 
 1. Szkolenia mają charakter informacyjny, edukacyjny oraz rozwojowy. Szkolenia nie mogą zastępować porady medycznej, leczenia lub terapii realizowanej przez lekarza lub inną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych, w szczególności nie mogą zastępować diagnozy lekarskiej w odniesieniu do przypadków omawianych podczas Szkoleń.  
 1. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.   
 1. Umowa o świadczenie usług w zakresie Szkolenia zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu, dokonania płatności 100% Ceny i przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia z zastrzeżeniem ust. 8.  
 1. Umowa o świadczenie usług w zakresie Szkolenia stacjonarnego zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu, dokonania płatności 100% Ceny (z czego 30% stanowi bezzwrotny zadatek) i przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia. Szczegółowe regulacje dot. zadatku określają przepisy kodeksu cywilnego. 
 1. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 

§3 ZAMÓWIENIA 

 1. Zamówienia na Szkolenia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 1. Płatności należy dokonać niezwłocznie za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK lub za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis. 
 1. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu Stripe/do oferowania płatności on-line.  
 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.  
 1. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy (m.in. w przypadku rozszerzenia Zamówienia o dostawę certyfikatu w formie papierowej) czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.  
 1. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.  
 1. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.  
 1. W celu zakupu Szkolenia przez Sklep należy: 
 1. wybrać Szkolenie, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego; 
 1. po wybraniu Szkolenia należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, dane Uczestnika); 
 1. zapoznać się z informacją o łącznej cenie, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia; 
 1. zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia. 
 1. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.  
 1. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.   

§4 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

Transmisje on-line  

 1. W przypadku zakupu Szkolenia uwzględniającego dostęp do transmisji on-line (m.in. szkolenia na żywo), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do platformy, na której odbywa się transmisja on-line najpóźniej przed terminem transmisji. Dostęp zostanie przesłany na e-mail wskazany przez Klienta. 
 1. Godzina transmisji on-line oznacza 60 minut, o ile z Oferty nie wynika inaczej. 
 1. Transmisje on-line mogą być nagrywane przez Sprzedawcę, o ile nic innego nie wynika z Oferty.  
 1. Z uwagi na specyfikę Szkolenia, nieobecność podczas transmisji on-line nie stanowi podstawy do zwrotu wynagrodzenia za zrealizowaną transmisję on-line zgodnie z harmonogramem.  
 1. Klient ma możliwość otrzymać dostęp do nagrania z transmisji on-line, o ile z Oferty nie wynika inaczej.  
 1. Sprzedawca z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania transmisji on-line najpóźniej na dzień przed planowanym terminem transmisji, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin transmisji.    

Szkolenia/konferencje/wydarzenia stacjonarne (dalej jako Szkolenia stacjonarne) 

 1. Do Szkoleń stacjonarnych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2-6 dotyczące Transmisji on-line. 
 1. W przypadku gdy Klient nie może uczestniczyć w Szkoleniu stacjonarnym, Klient może przekazać innej osobie możliwość udziału w Szkoleniu stacjonarnym lub zmienić formę uczestnictwa w Szkoleniu (zmiana Szkolenia stacjonarnego na Szkolenie on-line/dostęp do Nagrania – o ile Sprzedawca prowadzi symultanicznie szkolenie stacjonarnie i szkolenie on-line). W tym celu, Klient informuje o tym Sprzedawcę na co najmniej na 24 godziny przed terminem Szkolenia, aby możliwa była zmiana Uczestnika lub zmiana formy uczestnictwa w Szkoleniu. Zmiana Uczestnika Szkolenia lub formy uczestnictwa nie wpływa na zmianę Ceny Szkolenia. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z ważnych przyczyn w przypadku gdy w ramach Szkolenia stacjonarnego, liczebność grupy spadnie poniżej 15 osób, o ile nic innego nie wskazano w Ofercie. Sprzedawca może także zaproponować Klientowi skorzystanie z innego Szkolenia lub zmianę formy Szkolenia lub zaproponować zmianę opłaty lub inny termin, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty.  
 1. Klient odpowiada za szkody wyrządzone na rzecz Sprzedawcy w związku ze Szkoleniem stacjonarnym, a także za szkody wyrządzone przez Klienta na rzecz innego podmiotu, o ile do naprawienia ww. szkody zobowiązany będzie Sprzedawca. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem, Klient odpowiada za ww. szkody z Uczestnikiem na zasadzie odpowiedzialności solidarnej. 

Nagrania Szkoleń 

 1. W przypadku zakupu nagrania ze Szkolenia, dostęp do nagrania zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty. 
 1. Nagranie będzie udostępnione w ramach Konta Użytkownika lub link do nagrania zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail. 
 1. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Nagrania jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.  
 1. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego Nagrania, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.  
 1. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.  

Certyfikaty 

 1. W przypadku gdy Sprzedawca nie wskazał w Ofercie szczegółowych warunków otrzymania Certyfikatu, Uczestnik ma prawo otrzymać Certyfikat z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu. 
 1. W celu uzyskania Certyfikatu, Uczestnik powinien zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie Certyfikatu. Sprzedawca ma prawo wystawić Certyfikat także bez uprzedniego wniosku Uczestnika.  
 1. Certyfikat jest wystawiany w formie elektronicznej (format PDF) i jest wysyłany na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu. 
 1. Certyfikat w formie papierowej jest dodatkowo płatny zgodnie z Ofertą Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dot. ceny Certyfikatu w formie papierowej, jak również kosztów dostawy określa Oferta Sprzedawcy lub indywidualne uzgodnienia między Stronami. 

Pozostałe informacje dot. Produktów   

 1. Ze Szkoleń Sprzedawcy ma prawo korzystać wyłącznie jedna osoba (o ile nic innego nie wynika z Oferty). Korzystanie ze Szkolenia on-line, nagrań lub innych produktów elektronicznych przez więcej niż jedną osobę wymaga rozszerzenia licencji na produkt lub zakup dodatkowej liczby dostępów. Naruszenie ww. postanowienia może stanowić podstawę do wystąpienia z roszczeniem o naruszenie praw autorskich/licencji. 
 1. W przypadku gdy Uczestnikiem ma być inna osoba niż Klient, Klient wskazuje to Sprzedawcy na etapie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W takim przypadku, Klient oświadcza, iż zapoznał Uczestnika z Regulaminem i zobowiązał go do jego stosowania, w tym w szczególności do stosowania zasad i obowiązków wskazanych w §2, §4-9 oraz §13 – 14.  

§5 WARUNKI TECHNICZNE  

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami. 
 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 
 1. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta: 
 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome); 
 1. aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 1. W celu skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest posiadanie przez Klienta: 
 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome); 
 1. aktywnego konta poczty elektronicznej; 
 1. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.pdf, *.mp4); 
 1. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt. 

§6 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE 

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej. 
 1. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną. 
 1. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.  
 1. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do: 
 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek, 
 1. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu, 
 1. odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
 1. nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 
 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.  
 1. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną. 

§7 WIZERUNEK 

 1. Z uwagi na Specyfikę usług Sprzedawcy, Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany w ramach transmisji on-line lub w ramach Szkolenia stacjonarnego w związku z utrwalaniem jego przebiegu może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych, dokumentacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. Dodatkowo wizerunek może być rozpowszechniany do celów promocyjnych Szkoleń i innych usług Sprzedawcy w formie nagrania lub dokumentacji fotograficznej.  
 1. Klient jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a nagrania z transmisji mogą być udostępniane w ramach platformy ze szkoleniami. 
 1. Klient – poprzez akceptację Regulaminu, a także dodatkowo przez włączenie kamery podczas transmisji on-line lub udział w Szkoleniu stacjonarnym, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  
 1. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji. 
 1. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. W przypadku naruszenia ww. postanowienia, Sprzedawca, jak również inne osoby, których prawo do wizerunku zostało naruszone, mają prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w związku z ww. działaniem. 
 1. Klient dokonując rejestracji Uczestnika oświadcza, że uzyskał zgodę Uczestnika na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

§8 KONTO UŻYTKOWNIKA 

 1. W przypadku gdy do uzyskania dostępu do Nagrania szkolenia, konieczne będzie uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika, Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawca. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest nieodpłatna i zawarta na czas nieokreślony. 
 1. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika. 
 1. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące   
  Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.  
 1. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. 
 1. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika. 
 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika: 
 1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami; 
 1. bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta). 

§9 OPINIE O SZKOLENIACH 

 1. Opinie dotyczące Szkoleń lub innych Usług Sprzedawcy publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.  
 1. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas ze Szkoleń lub innych Usług Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem. 
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej ze Szkoleń lub innych Usług Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę. 
 1. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem ze Szkoleń lub innych Usług Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów. 
 1. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych. 

§10 REKLAMACJA I GWARANCJA  

 1. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany. 
 1. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta. 

§11 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ  

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.  
 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.  
 1. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.  
 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:  

1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów  

2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;  

3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;  

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;  

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.  

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.  
 1. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.  
 1. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:  
  1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub  
  2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie. 
 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, o której mowa w §10-11 wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §10 Regulaminu. 
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.  
 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.  

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu. 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o: 
 1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 
 1. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody; 
 1. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. 

§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 1. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy. 
 1. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.  
 1. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować  o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami. 
 1. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 1. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do: 
 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; 
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; 
 1. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;  
 1. lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę 
 1. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy. 
 1. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10. 
 1. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10. 
 1. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą. 
 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.  
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023r. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Nasze dane do kontaktu: ZKP – Magdalena Hajkiewicz – Mielniczuk, Nina Wojtyra Spółka cywilna, ul. Bluszczowa 17/ 6, 04-234 Warszawa, kontakt@konferencja-psychodietetyki.pl  

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy  

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.    

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

Załącznik nr 2 

Nasze dane do kontaktu: ZKP – Magdalena Hajkiewicz – Mielniczuk, Nina Wojtyra Spółka cywilna, ul. Bluszczowa 17/ 6, 04-234 Warszawa, kontakt@konferencja-psychodietetyki.pl  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..  

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej) 

Data …………………………………………………  

* uzupełnić 

 
Załącznik nr 3 

Nasze dane do kontaktu: ZKP – Magdalena Hajkiewicz – Mielniczuk, Nina Wojtyra Spółka cywilna, ul. Bluszczowa 17/ 6, 04-234 Warszawa, kontakt@konferencja-psychodietetyki.pl  

FORMULARZ REKLAMACJI 

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową) 

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____  

Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu] 

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.  Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________  Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________ 

Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie). 

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej) 

Data ………………….* uzupełnić